ออกแบบมาตรฐานการให้บริการเฉพาะองค์กร

Customer service standard manual & design
ออกแบบ จัดทำ และให้คำปรึกษา มาตรฐานการให้บริการ

เป้าหมายเพื่อสร้าง Customer satisfaction และ ก้าวสู่ Customer inpression

ตอบโจทย์ Customer service quality ในระบบคุณภาพทุกระบบ เช่น ISO/TQA ออกแบบมาตรฐานการให้บริการลุกค้าระดับ World class service เพื่อบริการที่ ประทับใจ รวมเร็ว ถูกต้อง กระชับเหนือความคาดหมาย ที่ออกแบบรวมถึงพฤติกรรมการแสดงขณะบริการ (Service behavior) เชื่อมโยงถึงการวัดประเมินผลการบริการที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistrain
G-BIS