เกี่ยวกับเรา

จากประสบการณ์ ที่เปี่ยมคุณภาพ อีกทั้งยาวนาน บนถนนสายงานที่หลากหลาย ผนึกพลังประสบการณ์ให้ ดร.รัชชุมา หุตายน เป็น วิทยากร และที่ปรึกษา เนื้อหาได้ บันเทิง ครบ หลายองค์กร จึงต้องใช้บริการท่านอาจารย์ กัน หลายๆรุ่น หลายๆ หลักสูตร

เรามารู้จักประวัติของท่านอาจารย์รัชชุมากันค่ะ...

ดร. รัชชุมา หุตายน กรรมการบริหาร บริษัท เกรท แอคชั่น จำกัด

มั่นใจ และ การันตี ความพึงพอใจจากลูกค้า ในองค์กรชั้นนำ ได้ผลการประเมิน ไม่เคยต่ำกว่า ร้อยละ 90

ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญ

ที่ปรึกษาและวิทยากร เพื่อพัฒนาการให้บริการ โครงการ General Service Behavior กลุ่มโรงพยาาบาลพญาไท (พญาไท 1,2,3 )
ที่ปรึกษาและ วิทยากร เพื่อยกระดับการให้บริการ Call center The pizza company 1112
ที่ปรึกษาและ วิทยากร  ออกแบบมาตรฐานและจัดทำ โครงการ บริการด้วยใจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ที่ปรึกษาเพื่อสร้าง มาตรฐานงานบริการ บริษัทกรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาและวิทยากร โครงการ พัฒนางานบริการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาและวิทยากร เพื่อ พัฒนาบริการแบบองค์รวม บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน
ที่ปรึกษาและวิทยากร รวมถึงออกแบบมาตรฐานการบริการ CPAC service excellence ให้กับ CPAC call center บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทในเครือปูนซีเมนต์ไทย
ที่ปรึกษาโครงการ SCG Experience customer bahavior monitoringเพื่อออกแบบรูปแบบการเก็บข้อมูลลูกค้าให้กับ SCG experience บริษัทมนเครือปูนซีเมนต์ไทย
ที่ปรึกษาและวิทยากร ออกแบบและจัดทำโครงการ SCG HR career develpment program  SCG experience บริษัทในเครือปูนซีเมนต์ไทย
ที่ปรึกษาออกแบบโครงการสร้าง และวิทยากร Employee engagement เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ปรึกษาออกแบบ Care value และ ออกแบบหลักสูตรเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรรวมถึงฝึกสอน Fragrant property Co.,Ltd
วิทยากรบนนยายหลักสูตร Sales & Service excellence SCG experience บริษัทในเครือปูนซีเมนต์ไทย
วิยากรบรรยายหลักสูตร Great leader  SCG experience บริษัทในเครือปูนซีเมนต์ไทย , S.C.G network management co.,ltd บริษัทในเครือปูนซีเมนต์ไทย,การไฟฟ้าส่วนภูมภาค, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
วิทยากรบรรยายหลักสูตร ศิลปะการรับมือ และบริหารสถานการณ์ เมื่อลูกค้าร้องเรียน เน้นปฏิบัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วิทยากรบรรยายหลักสูตร Service excellence & complaint management  บริษัท ปตท สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน)
วิทยากรบรรยายหลักสูตร รู้เขา รู้เรา สำหรับผู้บริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วิทยากรบรรยายหลักสูตร Service excellence for manager บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
วิทยากรบรรยายหลักสูตร ผู้ตรวจติดตามงานคุณภาพงานบริการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
วิทยากรบรรยายหลักสูตร Service excellence for manager ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
วิทยากรบรรยายหลักสูตร Proactive service excellence NEC corporation ( Thailand) Ltd.
วิทยากรบรรยายหลักสูตร Customer satisfaction survey insight สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
วิทยากรและ coacher ให้กับทีมวิทยากรภายใน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด หรือ CPAC บริษัทในเครือปูนซีเมนต์ไทย
วิยากรบรรยายหลักสูตร  Power of brand CPF บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์)
วิทยากรบรรยายหลักสูตร รู้เขา รู้เรา ไก่ย่างห้าดาว และ เชสเตอร์กริว บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์
วิทยากรบรรยายหลักสูตร Leadership&Team synergy บริษัท โซนี่ ดีไวน์ (ประเทศไทย)จำกัด
วิทยากรบรรยายเรื่อง Modern management การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วิทยากรบรรยายหลักสูตร Service excellence บริษัท ไทยวิพี คอเปอร์เรชั่น จำกัด กลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์
วิทยากรบรรยายหลักสูตร ศิลปะการขาย และบริการที่น่าประทับใจ บริษัท ไทยเบฟวเอร์เรจ จำกัด (ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มช้าง)
ได้รับเกียรติให้เขียน ประวัติผู้บริหารระดับสูง ในเชิง Knowledge management ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2 ปี 6 เล่ม

The secret of success in life
is for a man to be ready for
his opportunity when it comes.

หลักสูตรที่บรรยาย In-house และ Public

Customer satisfaction survey insight
การบริการที่เป็นเลิศ และรับมือกับการร้องเรียน Service excellence & how to heading the customer complains
Leadership & team synergy
9 Skills for manager
Manager & Supervisor capability
Frontline service supervisory & management
Team synergy ( team building)
รู้เขา รู้เรา Socail behavior insight
ศิลปะการบริหารทีมขาย (Sale team management)
ศิลปะการขาย ( Saleling technique )
Great speaker นักพูดมืออาชีพ
Sales team synergy ทีมขายพลัง
Service team synergy ทีมบริหารเปี่ยมด้วยใจ
Telephone service excellent การให้บริการทางโทรศัพท์ที่เป็นเลิศ
Training for the trainer (Certified)

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistrain
G-BIS