ข่าวสาร

Our Family & Working Together หลักสูตร สนุก ๆ ของผู้บริหาร ที่เรียนรู้ การทำงานร่วมกัน และ ร่วมกำหนดเป้าหมายและแผนงานร่วมกัน ที่พร้อมใช้จริง

เรียนรู้ กลวิธีการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ได้ผลงานทะเป้าหมายขององค์กร และคนทำงานมีความสุข ในการทำงาน 

ขอบคุณ บริษัท คังเซน เคนโก จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจนะคะ

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistrain
G-BIS