หลักสูตร

หลักสูตร / หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศ (คลิ๊ก มีหลายหลักสูตร) / Great Service Coach : ศิลปะการเป็นโค้ช การให้บริการ
Great Service Coach : ศิลปะการเป็นโค้ช การให้บริการ

Service Coach A4.png (617 KB)

Service coach แบนเนอร์ เนื้อใน.png (765 KB)


หัวใจสำคัญ ของการขับเคลื่อน "การให้บริการ" อยู่ที่ Service Coach
>> เพราะ การ Coach งานบริการ แตกต่าง กับการ Coach งานทั่วไป
>> เพราะ ศิลปะการเป็น โค้ชงานบริการ มีความแตกต่างและละเอียดอ่อน เนื่องจากทักษะในการให้บริการ จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝน สร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อให้พนักงานสามารถให้บริการออกมาจากหัวใจ
>> ดังนั้น Coach จะมีบทบาทสำคัญในการ "สร้างบรรยากาศการบริการที่ดี" และ สามารถบริหารจัดการการ บริการ ให้ดีควบคู่ไปพร้อมกัน

หัวข้อสัมมนา น้ำเงิน.png (14 KB)

 1. How to manage the Excellent Service : วิธีการบริหารการบริการให้เป็นบริการชั้นเลิศ

  เรียนรู้เทคนิคการโค้ชงานบริการเพื่อสร้างบริการที่เป็นเลิศสำหรับผู้บริหาร หัวหน้างาน

  เรียนรู้ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างคุณภาพงานให้บริการ

  เรียนรู้วิธีการสร้างประสบการณ์เชิงบวกแก่ลูกค้าเพื่อนำไปสู่การออกแบบวิธีการให้บริการที่เป็นเลิศ

  วิธีการวัดคุณภาพการให้บริการและการพัฒนางานบริการให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา

 2.  Art of service coaching:ศิลปะการโค้ชงานบริการ

  เทคนิคและวิธีการที่แตกต่างจากการโค้ชงานทั่วไปอย่างไร ? เพราะพนักงานบริการจะต้องสื่อการบริการออกมาจากหัวใจ เข้าใจและรู้เทคนิคและวิธีการเพื่อให้พนักงานสามารถส่งงานบริการชั้นเลิศแก่ลูกค้า

 3. Service Coaching Techniques and Coaching Psychology: เทคนิคการโค้ชและจิตวิทยาการบริการ

  เรียนรู้เทคนิคการโค้ชงานบริการ วิธีการโค้ชด้านพฤติกรรม

 4. เทคนิคการประเมินผลและการ Feed Back เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการให้บริการให้ตอบโจทย์ลูกค้าและสร้างบริการชั้นเลิศที่ตรงใจลูกค้า

รูปแบบสัมมนา น้ำเงิน.png (13 KB)

วิทยากรบรรยายด้วยเทคนิค Motivation หรือ การกระตุ้นจูงใจ โดยให้ผู้สัมมนามีส่วนร่วม สลับกิจกรรมตลอดการสัมมนา ด้วยกิจกรรมที่ออกแบบสอดคล้องกับเนื้อหาเพื่อให้เกิดการปรับใช้ได้อย่างแท้จริง

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?
ผู้จัดการด้านการบริการ 
Supervisor ด้านการบริการ
หัวหน้างาน ด้านการให้บริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 086-3779352

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistrain
G-BIS