หลักสูตร

9 Skills For Manager

9 Skills For Manager A4 N.png (803 KB)

9 Skills For Manager แบนเนอร์เนื้อใน.png (769 KB)

9 Skills For Manager : สุดยอด 9 ทักษะสำหรับผู้จัดการ
หัวใจสำคัญของการบริหาร คือ...
สร้างสมดุลของฝีมือการบริหารระหว่าง การดึงใจคน การดึงศักยภาพด้านความสามารถของคน กับ การลับคมฝีมือที่จำเป็นด้านงาน ที่ผู้บริหารต้องมี จุดเด่นของหลักสูตรนี้คือ ผู้เข้าสัมมนาทุกท่านจะได้ทำแบบทดสอบสไตล์การเป็นผู้นำผ่านระบบออกไลน์ และประมวลผลเป็นรายบุคคล ซึ่งจะนำผลไปเชื่อมโยงกับทักษะทั้ง 9 ในการเรียนรู้ตลอด 2 วัน

หัวข้อสัมมนา แดงกลม.png (15 KB)สุดคุ้มกับการสัมมนาที่ได้ครบทุกทักษะสำหรับผู้จัดการ แบ่งเนื้อหาดังนี้

1.People Skill : “คน” เป็นหัวใจสำคัญในการบริหารงาน เริ่มเรียนรู้ด้วยการ “ทำแบบทดสอบสไตล์ผู้นำ” ผ่านระบบ และเรียนรู้ศิลปะการบริหารลูกน้องแต่ละประเภท ให้ได้ทั้ง “งาน” และ “คน” ไปพร้อมกันอย่างมีออาชีพ

2.Driving Skill : ทักษะที่เป็นหัวใจเรื่อง “งาน” ลับคมฝีมือเรื่อง การกำหนดเป้าหมาย เทคนิคการวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การกำหนดปัจจัยความสำเร็จ เพื่อให้ “ทุกคน” ก้าวไปสู่ “ธง”ที่ตั้งไว้

3.Implementation Skill : ทักษะนักปฏิบัติ ซึ่งเป็นทักษะที่เปลี่ยนความฝันในแผนให้เป็นความจริง จับต้องและวัดผลได้

4.Presentation Skill : ทักษะด้านการนำเสนอและรายงานผล ศิลปะกาiรายการด้วยวาจา การรายงานด้วยเอกสาร

5.Time Management Skill : ทักษะการบริหารจัดการเวลา ที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6.Change Management Skill : ทักษะด้านการจัดการ การเปลี่ยนแปลง ให้พนักงานพร้อมพร้อมยอมรับกับการเคลื่อนไปขององค์กร

7.Development Skill : ทักษะด้านการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพ

8.Positive Thinking Skill : ทักษะการคิดเชิงบวก ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี และแก้ไขปัญหาไปในทางที่ถูกต้อง

9.Driving Skill : ทักษะการพลักดัน กระตุ้น จูงใจ ให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

รูปแบบสัมมนา แดงกลม.png (14 KB)

วิทยากรบรรยายโดยใช้เทคนิค Motivative Learning โดยผู้สัมมนาจะมีส่วนร่วมตลอดการสัมมนา สลับกิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหา รับรองความสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมกัน วิทยากรจะใช้กรณีศึกษาที่สอดคล้องกับธุรกิจของท่านเพื่อการนำไปใช้ได้จริงมากที่สุด

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน
หลักสูตรมอบประกาศนียบัตร
สามารถประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม

โทรขอรายละเอียดหลักสูตรหรือปรึกษาเพิ่มเติมที่ 086-377-9352
ดูประวัติวิทยากร Click >> กดที่นี่
ดูภาพบรรยากาศการสัมมนา Click >>กดที่นี่

9 Skills For Manager แบนเนอร์ล่าง.png (851 KB)

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistrain
G-BIS