หลักสูตร

หลักสูตร / collaboration works & Team Work / Service Team Synergy สร้างพลังทีมบริการ
Service Team Synergy สร้างพลังทีมบริการ

Service team หน้าใน.png (641 KB)

Team Synergy แบนเนอร์ล่าง.png (785 KB)

Service Team Synergy  สร้างพลังทีมบริการ

หลักสูตรการสร้างทีมบริการให้มีพลังเพื่อส่ง บริการชั้นยอดให้แก่ลูกค้า
เพราะการบริการเป็นการส่งคุณภาพการให้บริการที่จะสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า ไม่ได้เกิดจากพนักงานบริการเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการสร้างพลังการทำงานจากทีมงานทุกภาคส่วนเพื่อส่งมอบบริการชั้นยอดให้แก่ลูกค้า
หลักสูตรนี้ตอบโจทย์ท่านแน่นอน

หัวข้อสัมมนา ส้ม กลม.png (17 KB)

  1. สายโซ่ของพลังของทีมบริการ (Service Vavlu Chain)

    สร้างจิตสำนึกด้านการบริการและการทำงนร่วมกัน และเข้าใจสายโซ่ของการสร้างความประทับใจ จากทีมงานทุกส่วนเป็นอย่างไร? ความสำคัญของความสัมพันธ์และเกี่ยวโยงกันที่จะสร้างพลังต่อกันอย่างไร ?

  2. Customer Insight

    จาะลึกเข้าใจคน เข้าใจลูกค้า เข้าใจประเภทของลูกค้าภายใน ประเภทของลูกค้าจะช่วยทำให้เราเข้าใจ ปรับตัว ในการทำงานร่วมกัน รวมถึงนำไปปรับใชักับลูกค้าขององค์กรได้ ซึ่งจะส่งพลังไปสู่การส่งมอบบริการชั้นเลิศแก่ลูกค้าภายนอก 

  3. Service Team Synery

    เรียนรู้วิธีการสร้าง พลังงานของทีมงานบริการ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบเฉพาะ รวมถึงได้เรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกันประสานระหว่างหน่วยงานเพื่อส่งมอบบริการสู่ลูกค้า เรียนรู้วิธีการสร้าง พลังงานของทีมงานบริการ เรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกันประสานระหว่างหน่วยงานเพื่อส่งมอบบริการสู่ลูกค้า

รูปแบบสัมมนา ส้มกลม.png (16 KB)

หลักสูตรได้รับการออกแบบและได้ใช้บรรยายให้กับหลากหลายองค์กรที่ได้ผลมาแล้ว
วิธีการเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมที่ออกแบบเฉพาะให้เข้ากับเนื้อหาและองค์กร โดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
บรรยากาศการเรียนรู้ รับรองความสนุก เน้นการปรับใช้จริง ไม่เน้นการจดบรรยาย (Leacture)

โทรปรึกษาและขอหลักสูตร ที่ 086-3779352

ดูบรรยากาศการสัมมนา กดลิงค์ >> กดที่นี่

Service Team Synergy แบนเนอร์ล่าง.png (510 KB)

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistrain
G-BIS