หลักสูตร

หลักสูตร / หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศ (คลิ๊ก มีหลายหลักสูตร) / General Service Behavior : GSB พฤติกรรมการให้บริการสำหรับธุรกิจสุขภาพ
General Service Behavior : GSB พฤติกรรมการให้บริการสำหรับธุรกิจสุขภาพ

GSB.png (726 KB)

GSB เนื้อใน.png (544 KB)

General Service Behavior : GSB พฤติกรรมการให้บริการสำหรับธุรกิจสุขภาพหรือธุรกิจความงาม

หลักสูตรพื้นฐาน สำหรับพนักงานบริการ ที่ออกแบบเฉพาะ สายงานโรงพยาบาล หรือ งานด้านสุขภาพ / คลีนิค เนื่องจากธุรกิจสุขภาพจะมีลักษะณะเฉพาะในการให้บริการที่แตกต่างจากธุรกิจทั่วไป การให้บริการจะมีการสัมผัสใกล้ชิด รวมถึงเป็นการบริการที่มีจุดประสงค์เพื่อบรรเทาความไม่สุขสบายทั้งกายและใจแก่ผู้มารับบริการ ดังนั้นพนักงานจำเป็นต้องมีทักษะการให้บริการที่ดี

หัวข้อสัมมนา กลมดำ.png (16 KB)

1. Service Awareness ปลุกจิตสำนึกให้พร้อมรับการบริการ ปรับ Mind set สำหรับพนักงานผู้ให้บริการ ในธุรกิจ "สุขภาพ"

2. What are the needs of healthcare customers? : เรียนรู้และเข้าใจ ปัญหา ความต้องการ ของ ลูกค้าด้านสุขภาพ และการให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการ ค้นหาปัญหาหรือ Customer pain points เพื่อสร้างความประทับใจสูงสุด

3. Understand the service quality chain in the health business: เข้าใจสายโซ่คุณภาพการให้บริการในธุรกิจสุขภาพ เช่น จุดบริการ (Service touch Point) ที่สำคัญๆ ที่สร้างความประทับใจ หรือ ความไม่ประทับใจ ของบริการด้านสุขภาพ

4. Insights into customer types: เจาะลึกทำความเข้าใจประเภทของลูกค้า เรียนรู้ ประเภทลูกค้า (Customer Type) ที่แตกต่าง ลักษณะเฉพาะของลูกค้าแต่ละกลุ่ม วิธีการให้บริการลูกค้าแต่ละประเภทที่แตกต่าง

5. GSB service principle : เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการให้บริการ โดยใช้หลัก General Service Behavior หรือ GSB

การแสดงพฤติกรรมการให้บริการขณะให้บริการ ตั้งแต่แรกพบ ระหว่างให้บริการ จนกระทั่งลูกค้ากลับ รวมถึงจะได้รับการฝึกปฎิบัติ "ทักษะเฉพาะของ GSB" เรียนรู้ วิธีการบริหารสถานการณ์ เมื่อลูกค้าร้องเรียน (CustomerComplaints) และ การบริหารสถานการณ์เมื่อญาติไม่พึงพอใจ

รูปแบบสัมมนา กลมดำ.png (14 KB)

วิทยากรบรรยายโดยใช้เทคนิค Motivative Talk โดยผู้สัมมนาจะมีส่วนร่วมตลอดการสัมมนาเน้นการปฏิบัติและการนำไปใช้จริงได้

สามารถประเมินผลการฝึกอบรมได้

ดูบรรยากาศการสัมมนา Click >> กดที่นี่

ปรึกษาและขอรายละเอียด โทร 086-377-9352 

General Service Behavior แบนเนอร์ล่าง.png (814 KB)

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistrain
G-BIS