หลักสูตร

หลักสูตร / หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศ (คลิ๊ก มีหลายหลักสูตร) / Great Service for Support Team: การบริการที่เป็นเลิศสำหรับหน่วยงานสนับสนุน
Great Service for Support Team: การบริการที่เป็นเลิศสำหรับหน่วยงานสนับสนุน

Service for support team เนื้อใน.png (704 KB)

ภาพเนื้อใน Service Support.png (1.05 MB)

หลักสูตรที่ออกแบบสำหรับพนักงานที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนโดยเฉพาะ
เพราะการบริการที่เป็นเลิศขององค์กร ต้องได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทีมงานสนับสนุน
การันตี หลักสูตรจาก....ที่องค์กรชั้นนำหลายแห่ง นำหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรพื้นฐานตาม Competency ขององค์กร

หัวข้อสัมมนา น้ำเงิน กลม.png (16 KB)
1.Service Team Synergy : สร้างพลังการทำงานทีมบริการ เรียนรู้ผ่านกิจกรรม เพื่อกระตุ้น จิตสำนึกของการบริการจากลูกค้าภายใน (Internal Customer) สู่ลูกค้าภายนอก (External Customer)

2. Service Value Chain & Internal Customer Need : เรียนรู้และเข้าใจ คุณค่าของสายโซ่ของการให้บริการที่คุณภาพมีผลเชื่อมโยงถึงกันตั้งแต่หน่วยงานสนับสนุนที่กระทบไปสู่การให้บริการแก่ลูกค้าภายนอกขององค์กร (External Customer) รวมถึงค้นหาและทำความเข้าใจ Service Touch Point ของหน่วยงานสนับสนุน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในองค์กร(Internal Customer)

3. Customer Insight & Coordination: เรียนรู้และเข้าใจลูกค้าภายในองค์กร (Internal Customer Type) และลูกค้าภายนอกองค์กร(External Customer Type) รวมถึงการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน การค้นหาความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าภายใน เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน การส่งมอบบริการระหว่างลูกค้าภายใน เพื่อสร้างบริการที่เป็นเลิศสู่ลูกค้าภายนอก

รูปบบสัมมนา กลมน้ำเงิน.png (15 KB)

วิทยการบรรยายด้วยบรรยากาศที่สนุกแบบ Motivative ที่กระตุ้นจูงใจให้ผู้เข้าสัมมนามีส่วนร่วมตลอดการสัมมนาและสอดแทรกด้วยกิจกรรม จากวิทยากรที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี และเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบมาตรฐานการให้บริการ ให้กับองค์กรชั้นนำหลายแห่ง มีประสบการณ์ตรงที่ถ่ายทอดเพื่อการนำไปใช้ได้จริง

วิทยากรพร้อม ปรับเนื้อหาหลักสูตร ให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละองค์กร
โทรปรึกษาได้ ที่ 086-377-9532

ภาพเนื้อใน Service Support ด้านล่าง.png (1.11 MB)

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistrain
G-BIS