หลักสูตร

หลักสูตร / หลักสูตร Trainers & Presentation & Communication / Presentation for Leader : เทคนิคการนำเสนองานสำหรับ ผู้นำหรือผู้บริหาร
Presentation for Leader : เทคนิคการนำเสนองานสำหรับ ผู้นำหรือผู้บริหาร

Presentation for Leader A4 N.png (722 KB)

Presentation แบนเนอร์เนื้อใน.png (1.02 MB)

ผู้บริหารเป็นตำแหน่งงานที่จำเป็นต้องสามารถ นำเสนอได้ดี ไม่ว่าจะนำเสนอให้กับบุคคลจำนวนมากหรือน้อยก็ตาม ทักษะการนำเสนอนี้จะต้องเรียนรู้และฝึกฝนและได้รับการ Coach จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
หลักสูตรนี้จะ ให้ทักษะตั้งแต่การเข้าใจผู้ฟัง การวางโครงเนื้อหาก่อนการนำเสนอ การเลือกใช้สื่อให้เหมาะสม และเน้นที่การปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำเสนออย่างมืออาชีพได้จริง

เจตนารมณ์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้ เคล็ดลับ ของการนำเสนองาน เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ตรงจุดประสงค์ ผู้เข้าสัมนาจะเข้าใจตั้งแต่ การวางกรอบเนื้อหา การเลือกใช้เทคนิคในการนำเสนอ การตรึงผู้ฟัง เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพที่สุด

หัวข้อสัมมนา น้ำเงิน กลม.png (16 KB)

1.Art of Presentation: เรียนรู้ศิลปะและเคล็ดลับของการนำเสนองาน เพื่อให้โดนใจลูกค้าหรือผู้ฟัง เช่น การปรับ Mind set ก่อนการนำเสนองาน บุคลิกภาพของผู้นำเสนองาน การใช้โทนเสียง การเลือกใช้พลังเสียง การบริหารพื้นที่หรือบรรยากาศขณะนำเสนอ การเลือกใช้ภาษา เทคนิคการตรึงความสนใจของผู้ฟัง การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และอื่นๆ

2. Contents-Contents & Media: เรียนรู้เทคนิคการเตรียมตัวก่อนการนำเสนอ เช่น การวางโครงสร้างเนื้อหา และ หัวใจสำคัญในการจัดทำสื่อประกอบการนำเสนอ เคล็ดลับการนำเสนอ การออกแบบสื่อ และการใช้สื่อชนิดต่างๆ ขณะนำเสนอ การปรับ Mind Set ก่อนการนำเสนอ การเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนการนำเสนอ การแต่งกายที่เหมาะสมกับการนำเสนอแต่ละรูปแบบ

3. Practice & Practice : ฝึกปฏิบัติ การนำเสนอรายบุคคล ซ้ำหลายรอบ โดยแต่ละรอบจะมีโจทย์เพื่อการพัฒนาที่แตกต่างกัน และเป็นการพัฒนาอย่างมีแบบแผนของแต่ละบุคคล โดยการโค้ชจากวิทยากรและได้รับการประเมินผลและคำแนะนำจากวิทยากรทุกรอบที่ฝึกปฏิบัติ

รูปบบสัมมนา กลมน้ำเงิน.png (15 KB)

เรียนรู้หลักการและสลับการฝึกปฏิบัติทีละชุดทักษะ จากนั้นได้รับการฝึกปฏิบัติรายบุคคลพร้อมการประเมินผลรายบุคคลทุกรอบการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ทราบจุดที่ต้องปรับแก้และการพัฒนาจนกระทั่งสามารถนำเสนอได้อย่างดี

ฟรี ประเมินผลรายบุคคล และ มอบประกาศนียบัตร

โทรปรึกษาและขอรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ โทร: 086-377-9352

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistrain
G-BIS