หลักสูตร

หลักสูตร / หลักสูตร Trainers & Presentation & Communication / หลักสูตร Train The Trainers
หลักสูตร Train The Trainers

Train the trainers ยาวหน้าใน.png (641 KB)

ภาพใน The Trainer.png (1.34 MB)

เจตนารมณ์ของหลักสูตร
เพื่อสร้าง The Trainers ให้สามารถเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และความสามารถของตัวเอง ให้กับบุคคลอื่น สร้างตัวตายตัวแทนในการทำงานจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างมืออาชีพได้ผล สร้างประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กร

หัวข้อสัมมนา ฟ้า.png (15 KB)

  1. The Trainers Lesson Plan : เทคนิคการออกแบบและวางแผนการสอน เจาะลึกเข้าใจวิธีการสอน เข้าใจผู้เรียนแต่ละประเภท เพื่อการวางแผนการสอนให้ตอบโจทย์ความต้องการและปัญหาของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
  2.  In-depth teaching methods: เจาะลึก วิธีการสอนแต่ละรูปแบบที่สอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียนหรือผู้ฟังแต่ละประเภท รวมถึงการเลือกวิธีการใช้เครื่องมือแต่ละชนิดรวมถึงการเลือกใช้สื่อการสอนแต่ละรูปแบบให้เข้ากับเนื้อหาและผู้เรียน
  3. Teaching and Communication Arts : เรียนรู้วิธีการสื่อสารในการบรรยาย การบริหารจัดการบรรยากาศของการเรียนรู้ เทคนิคการกระตุ้นและจูงใจให้ผู้ฟังตรึงอยู่กับการเรียน
  4. Practice intensely : ฝึกปฏิบัติการเป็น The Trainers รายบุคคลทั้งกระบวนการ ตั้งแต่วางแผนการบรรยาย การเลือกวิธีการ การเลือกใช้สื่อ และฝึกปฏิบัติจริงโดยมีวิทยากรให้คำแนะนำรายบุคคลอย่างใกล้ชิด

         ระยะเวลาการฝึกอบรม 2-3 วัน (ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กร)
         ฟรี ประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม

มั่นใจได้ว่า วางด้านล่าง.png (50 KB)

Customer Review.png (496 KB)

Call Center
Tel: 086-3779352, 086-4125263, 081-9213322

Mon-Fri 9.00-17.00

gbistrain
G-BIS